• گمبا | سامانه آموزشی شرکت توزیع برق مشهد

  گمبا (GEMBA) نرم افزاری است آموزشی که مبتنی بر رویکرد یادگیری خرد یا همان micro learning مایکرو لرنینگ طراحی گردیده است.
  هدف از طراحی و استقرار این نرم افزار تمرکز و تاکید بر نکات کلیدی و اثرگذار در راستای انجام کار درست و ارزش آفرین میباشد.
  نکاتی که رعایت و توجه به آنها در حین انجام کار تاثیر بسزایی بر پایداری، ایمنی، کیفیت و بهبود نتایج انجام  کار داشته و غفلت از آنها میتواند منجر به پیامدهای جدی مالی ، کیفی و  ایمنی در خروجی گردد.
   


  بستر اصلی انتقال محتوا و  یادگیری در این نرم افزار ویدیو کلیپ های کوتاه چند دقیقه ای است که توسط تکنسینها، کارشناسان و مدیران خبره در حوزه های تخصصی متنوع تهیه گردیده و کلیت محتوای بارگذاری شده مورد بررسی و تایید کمیته ای متشکل از کارشناسان تخصصی در حوزه های مرتبط ، قرار گرفته است.
  اما پیش از استفاده از محتوای آموزشی این نرم افزار توجه به چند مورد مهم ضروری است مخاطبان و گروه هدف اصلی این نرم افزار استاد کاران، تکنسینها ، مهندسین و کارشناسان فعال در شرکت های توزیع برق می باشند که با موضوعات و محتوای ویدیو کلیپ ها کاملا آشنا بوده و نسبت به اقدامات قبل و بعد کار آشنایی دارند. بنابراین دانشجویان، دانش آموزان و افرادی که فاقد تجربه اجرایی هستند مخاطب این نرم افزار نمی باشند.